Ноември 2017
П В С Ч П С Н

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания", на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал.1 от Устава на сдружението, свиква общо събрание на 17.10.2015 г. от 11 ч. в Център за информиране, консултиране, подкрепа и работа с деца с онкохематологични заболявания – гр. София, бул. „Ген. Данаил Николаев" №26, ет.1, при следния дневен ред: 1. Изслушване, дискусия и приемане отчета на управителния съвет за 2014г. 2. Избор на нов Управителен съвет; 3. Разни. При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 18 от устава на сдружението, събранието ще се проведе от 12 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се делегати.